Και τα δικόγραφα κρατών μελών εμπίπτουν στην οδηγία για αίτημα πρόσβασης σε κοινοτικά έγγραφα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνει αυτά τα έγγραφα των κρατών μελών με τα έγγραφου που υπόκεινται στα αιτήματα προσβάσεως βάσει του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Φωτογραφία: ΚΥΠΕ.Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνει αυτά τα έγγραφα των κρατών μελών με τα έγγραφου που υπόκεινται στα αιτήματα προσβάσεως βάσει του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Φωτογραφία: ΚΥΠΕ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε., ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να αρνείται την πρόσβαση στα υπομνήματα των κρατών μελών που βρίσκονται στην κατοχή της, για το λόγο και μόνον ότι πρόκειται για έγγραφα απτόμενα ένδικης διαδικασίας.

Το Δικαστήριο εξισώνει αυτά τα έγγραφα των κρατών μελών με τα έγγραφου που υπόκεινται στα αιτήματα προσβάσεως βάσει του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν.

Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή πολίτη για προηγούμενη άρνηση της Κομισιόν να του χορηγήσει έγγραφα της Αυστρίας που αφορούσαν τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη κοινοτικής οδηγίας.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι τα θεμιτά συμφέροντα των κρατών μελών όσον αφορά τα έγγραφα αυτά μπορούν να προστατεύονται μέσω των εξαιρέσεων από την αρχή της προσβάσεως στα έγγραφα τις οποίες προβλέπει ο συγκεκριμένος κανονισμός.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε έγγραφο, μεταξύ άλλων, όταν η δημοσιοποίησή του θίγει την προστασία των ένδικων διαδικασιών, εκτός εάν για τη δημοσιοποίηση του σχετικού εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.

Η εξαίρεση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων ασκείται χωρίς να θίγεται η προστασία των ένδικων διαδικασιών. Ειδικότερα, η προστασία αυτή συνεπάγεται τη διασφάλιση της τηρήσεως των αρχών της ισότητας των όπλων των διαδίκων καθώς και της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Το γενικό αυτό τεκμήριο εμπιστευτικότητας έχει εφαρμογή και στα υπομνήματα τα οποία καταθέτει κράτος μέλος στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει επίσης ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από το θεσμικό όργανο να μην δημοσιοποιήσει έγγραφο προερχόμενο από αυτό χωρίς προηγούμενη συμφωνία του.

Πάντως, δεν παρέχει στο οικείο κράτος μέλος γενικό και ανεπιφύλακτο δικαίωμα αρνήσεως βάσει του οποίου μπορεί να εναντιωθεί, κατά την απόλυτη κρίση του, στη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου που προέρχεται από αυτό και βρίσκεται στην κατοχή θεσμικού οργάνου.

Το Δικαστήριο τέλος τονίζει περαιτέρω ότι, καίτοι η Συνθήκη της Λισαβόνας εξακολουθεί να αποκλείει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καθεστώς προσβάσεως στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων όταν ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας στο δίκαιο της Ένωσης με σκοπό καθιερώσεως μιας εξωστρεφούς ευρωπαϊκής διοικήσεως.

18/07/2017 12:19 – ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες

Be the first to comment on "Και τα δικόγραφα κρατών μελών εμπίπτουν στην οδηγία για αίτημα πρόσβασης σε κοινοτικά έγγραφα"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*